Kontaktujte nás +421 902 111 600

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DIAMOND GROUP, sro

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(dále jen jako „všeobecné obchodní podmínky“) Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných nákupních podmínek označuje společnost DIAMOND GROUP, sro se sídlem Vagonárska 2380/37 058 01 Poprad, IČ: 44250045, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, vložka č.1 42628/P (dále jen „provozovatel“) a pobočkou pro vrácení zboží a reklamace DIAMOND GROUP, sro, Náměstí sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad.

KONTAKTY

E-mail: info@gemsy.sk

Zákaznická linka: +421 902 111 600 (Po - Pá: 9:00 - 18:00 hodin)

OBJEDNÁVKY

Zboží lze vybírat prohlížením katalogu na naší webové stránce gemsy.sk as pomocí operátora na lince +421 902 111 600 (Po – Pá: 9:00 – 18:00).

Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

Pokud nakupujete jako spotřebitel, tj. jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu. Současně uveďte Vaše telefonní číslo a e-mail.

Pokud nakupujete v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo

Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží").

Detaily objednávky a předpokládaný termín dodání zboží až ke kupujícímu s vámi domluvíme e-mailem. Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží na skladě obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů. U každého produktu však máme uveden předpokládaný termín dodání, který se snažíme dodržet. Dodání zboží uskutečňujeme během pracovních dnů od 9:00 - 18:00, o přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo předat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží (jméno, adresa, telefon).

Při přebírání zboží Vám doručíme doklad o převzetí zboží. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží kupující e-mailem nejpozději do 14 dnů od doručení zboží. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto dalších případech:

- v případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)

- v případě, že kupující - podnikatel si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky

Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího a to v listinné podobě způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil. Odstoupení od smlouvy je třeba předem oznámit prodávajícímu a to prostřednictvím formuláře, který je třeba online vyplnit na webové stránce prodávajícího, nebo telefonicky na čísle +421 910 303 300. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním nepoškozeném obalu a nepoužívaný a to ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí potvrzení formuláře o odstoupení od smlouvy prodávajícím na adresu poskytnutou prodávajícím.

Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

V případě, že zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čem rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, jelikož obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

VRÁCENÍ PLATBY

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulováno dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručený nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu.

Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 2,- EUR do 150,- EUR.

V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,

b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

c) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. Kupní cena zboží Vám bude vždy potvrzena ve upřesnění objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

CENY

Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.

Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou kurýra nebo poškození zboží zaviněné kurýrní službou je nutno v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka kurýrní služby. Poškozené zboží kupující od kurýra nepřevezme a poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží.

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů na uvedený bankovní účet.

Společnost DIAMOND GROUP, sro zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č.j. 18/2018 Zz který je v platnosti od 25.5. 2018. Osobní údaje a jejich ochrana

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

Vážený spotřebitel. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vyřídili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: reklamacie@gemsy.sk

Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojeni s naším řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č.j. 102/2014 a Zákona č.. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Zz K podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovenskou obchodní inspekci je ars@soi.sk.

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např.:

pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;

pokud je s ohledem na všechny okolnosti zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na tomto odkazu. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při posílání e-mailových dotazníku poskytnuty žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.