Kontaktujte nás info@gemsy.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

1.2. Kupující resp. dotyčná osoba (dále jako „kupující“ nebo „dotčená osoba“) poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracovávání těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě https://gemsy.sk, realizace marketingových aktivit, informací o novinkách a akciových nabídkách.

1.3. Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotyčné osoby v souladu se zák. čj. 18/2018 Sb. NR SR. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu https://gemsy.sk, při registraci na internetovém obchodě https://gemsy.sk nebo jiným vhodným způsobem. Dotčená osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě https://gemsy.sk, aby prodávající zpracoval a uschovával její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akciových nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího

1.4. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona č . č. 122/2013 Zz o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), aby prodávající zpracovával a uschovával jeho osobní údaje v rozsahu dle bodu 1.1. a to pro účely uvedené v bodě 1.2. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 písm. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

1.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

1.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v bodě 1.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

1.8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

1.9. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,

v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,

b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,

c) účel zpracování osobních údajů,

d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a

e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

- poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,

formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny

třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,

1.10. Při vydání rozhodnutí podle odstavce 1.14. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,

v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,

blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

1.11. Právo kupujícího dle bodu 1.10. bodu 3 a 4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

1.12. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči

zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

1.13. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, má právo u prodávajícího kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech dle § 10 odst. 1 písm. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

1.14. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, nesnese-li věc odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, vydá-li se takové rozhodnutí výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních. údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle bodu 1.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

1.15. Pokud kupující uplatní své právo

písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil protokol, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,

u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

1.16. Kupující při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

1.17. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

1.18. Pokud kupující nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

1.19. Žádost kupujícího podle bodu 1.9., 1.10. 1/, 3/ až 6, a bodu 1.12. až 1.14. vyřídí prodávající bezplatně.

1.20. Žádost kupujícího podle bodu 1.10. 2/ vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů as odesláním informace kupujícímu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

1.21. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího dle odstavců 1.19. a 1.20. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

1.22. Omezení práv kupujícího dle bodu 1.11. prodávající bez zbytečného odkladu písemně sdělí kupujícímu a Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

Kupující po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoli odvolat po přihlášení do klientského centra v sekci „Můj účet“ a podsekci „Můj newsletter“.

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce https://gemsy.sk.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku. o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 22/2004 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 128/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 284/2002 Sb. č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Všechny ceny v bitcoinech jsou převedeny z ceny v eurech podle kurzu Bitcoin Best Bid (BBB) poskytované našim partnerům BitPay. Všechny Bitcoin transakce jsou doprovázeny fakturou která je platná 15 minut. V případě, že se platba neuskuteční do daného limitu, je nutné vytvořit novou fakturu.

Zrušené objednávky: Zrušené objednávky mohou mít nárok na náhradu peněžních prostředků v eurech. Náhrada bude vydána v plné částce hodnoty objednávky v měně Euro na bankovní konto dle požadavku kupujícího.

Vrácené objednávky: Vrácené objednávky budou mít nárok na náhradu peněžních prostředků v eurech na bankovní konto dle požadavku kupujícího.

Platební anomálie:

V případě že nastane některá z následujících situací při placení jménem Bitcoin, naše zákaznická podpora se vás bude snažit kontaktovat, aby vám pomohla vyřešit danou situaci.

Přeplacená objednávka: Přeplacená objednávka bude přijata a všechny prostředky nad požadovanou částku budou vráceny kupujícímu.

Nedostatečně zaplacená objednávka: Objednávka bude zrušena a platba bude vrácena kupujícímu.

Pozdě zaplacená objednávka: Objednávka bude zrušena a platba bude vrácena kupujícímu.

V případě, že DIAMOND GROUP, sro ani BitPay není schopen ověřit legitimitu Bitcoin transakce, objednávka bude zrušena.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Abychom mohli v co největší míře plnit Vaše požadavky, přání a následně Vám je i byli schopni splnit podle Vašich představ a očekávání, proto potřebujeme znát Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje následně využíváme k podporování a prohlubování co nejlepších vztahů mezi Vámi a naší společností DIAMOND GROUP, sro K tomu, aby se nám tento náš záměr dařil co nejlépe plnit, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Způsobem, kterým se snažíme od Vás tyto údaje nabýt, je při vytváření objednávky na naší webové stránce. Automaticky jste tak zaregistrován v našem systému. Máme k dispozici Vaše jméno, příjmení, fakturační a dodací adresu, telefonní a e-mailový kontakt.

Společnost DIAMOND GROUP, sro se během celého tohoto procesu řídí platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

PROČ OD VÁS POTŘEBUJEME TYTO ÚDAJE?

Osobní údaje se především využívají k elektronickému vyřizování Vaší objednávky, ke správnému doručení zboží z Vaší objednávky, ak přijetí, zúčtování plateb, které od Vás přijímáme a v neposlední řadě ke komunikaci s Vámi ohledně Vaší objednávky. Tyto úkony tvoří velmi podstatnou a nedílnou součást naší práce.

Pro marketingové účely naší společnosti DIAMOND GROUP, sro jsou Vaše osobní údaje také využívány, jakož i pro tvorbu různých statistik, které jsou však sestavovány pouze na interní záměry naší společnosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, avšak jedná se pouze o ty údaje, které se podílejí na nezbytném a úspěšném zrealizování Vaší objednávky a její následné dodávky.

K tomuto se společnost DIAMOND GROUP, sro zavazuje.

JAK ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT, ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Naši zákazníci mohou své poskytnuté osobní údaje kdykoli editovat po přihlášení se do svého účtu nebo formou písemné žádosti, kterou je třeba poslat na naši e-mailovou adresu info@gemsy.sk. Po tomto úkonu budou následně smazány Vaše osobní údaje z databáze společnosti DIAMOND GROUP, sro, která je již dále nebude zpracovávat.

V případě, že si již nepřejete na Váš e-mail dostávat newsletter od naší společnosti DIAMOND GROUP, sro, můžete se bezplatně odhlásit kliknutím na "zrušit odběr" v dolní části newsletteru.

CO JSOU TO COOKIES A JAKÝ MAJÍ PRO NÁS VÝZNAM?

Cookie je krátký textový soubor, který do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Společnost DIAMOND GROUP, srovyužívá tyto tzv.. cookies soubory pro zlepšení a zjednodušení Vaší návštěvy na naší stránce <a href="https://gemsy.sk">https://gemsy.sk</a>. Nejsou využívány naší společností k uložení Vašich osobních informací a rovněž je ani nesdílíme se třetí stranou.

Pomocí souborů cookies získáváme údaje jakými jsou počet navštívení naší stránky, celkový počet zákazníků, tak se tímto způsobem informujeme jaký druh zboží na internetu nakupujete a tak Vám následně můžeme nabídnout Váš hledaný produkt se zvýhodněnou cenou. pomocí newsletteru.

Soubory cookies je pro internetový nákup třeba mít ve Vašem prohlížeči povoleno.